Het veld is aan de Uddelerweg (zie tekening) en de Weideweg.
Hier is een parkeerplaats (zand)
Voor het uitladen mag één auto per keer naar het veld rijden.
Zorg dat je de KNVvL pas met Clubnummer bij je hebt!

Zorg ervoor dat je je hebt aangemeld via de vliegapp van onze club.
Het veld is alleen toegankelijk voor leden met een pas en de Boswachter is vrij streng.
Een overzichtje van ons terrein:

Op het veld mag uitsluitend op de volgende tijden worden gevlogen:

Winterperiode van 1 oktober tot 1 april
woensdag: 13:00 – 16:00 uur
donderdag: 13:00 – 16:00 uur
vrijdag: 13:00 – 16:00 uur (alleen elektro)
zaterdag: 10:00 – 13:00 uur lesvliegen
zaterdag: 13:00 – 16:00 uur

Zomerperiode van 1 april tot 1 oktober
dinsdag: 17:00 – zonsondergang (alleen elektro)
woensdag: 13:00 – zonsondergang
donderdag: 13:00 – zonsondergang
vrijdag: 13.00 – zonsondergang (alleen elektro)
zaterdag: 10:00 – 13:00 uur lesvliegen
zaterdag: 13:00 – 18:00 uur

Kijken kan uiteraard vanaf het bij gelegen fiets pad.

Ook bij het modelvliegen gelden regels, zowel op de grond als in de lucht.
De regels hebben tot doel om de veiligheid te waarborgen en mogelijke overlast voor omstanders te voorkomen.

Terreinreglement  Versie 01 maart 2023

 1. Het vliegen met modelvliegtuigen is uitsluitend toegestaan op het hiervoor door de gemeente Nunspeet aangewezen, en aan de Veluwse Model Vlieg Club AeroDynamic  (VMVC-AeroDynamic) beschikbaar gestelde, vliegveld op het Elspeter Veld. (Elspeterheide)
 • Met modelvliegtuigen mag uitsluitend op de volgende tijden worden gevlogen:

Winterperiode van 1 oktober tot 1 april 

 • woensdag:  13:00 – 16:00 uur
  • donderdag: 13:00 – 16:00 uur 
  • vrijdag:        13:00 – 16:00 uur (alleen elektro)
  • zaterdag:    10:00 – 13:00 uur lesvliegen
  • zaterdag:    13:00 – 16:00 uur 

Zomerperiode van 1 april tot 1 oktober 

 • dinsdag:      17:00 – zonsondergang (alleen elektro)
  • woensdag:  13:00 – zonsondergang 
  • donderdag: 13:00 – zonsondergang 
  • vrijdag:        13.00 – zonsondergang (alleen elektro)
  • zaterdag:    10:00 – 13:00 uur lesvliegen
  • zaterdag:    13:00 – 18:00 uur 
 • Alleen leden van de VMVC-AeroDynamic  of door de gemeente aangewezen mensen mogen gebruik maken van het vliegveld. Zij dienen zich aan te melden op de Vliegapp van het VMVC-AeroDynamic.
 • Ieder lid dat gebruik maakt van het vliegveld dient in het bezit te zijn van een geldige KNVvL lidmaatschapskaart. Ieder lid dient een WA verzekering te hebben met modelvlieg clausule. In het lidmaatschap van de KNVvL zit een aanvullen de verzekering die uitkeert als je eigen verzekering dit niet doet.
 • Op verzoek van het bestuur, of een door het bestuur daartoe aangezocht lid, of een vertegenwoordiger van de gemeente Nunspeet dient de lidmaatschapskaart van de KNVvL met het nummer van de VMVC-AeroDynamic  terstond te worden getoond.
 • Gastvliegers zijn welkom, doch worden alleen toegelaten indien zij kunnen aantonen dat zij lid zijn van de KNVvL, in het gezelschap zijn van een lid van de VMVC AeroDynamic  en onderhavig reglement in acht nemen. Voor het gebruik van het veld is de gastvlieger een bijdrage verschuldigd van Euro 5,00 per dag  welke door het betreffende lid aan de penningmeester v/d VMVC AeroDynamic wordt afgedragen.
 • Er mogen zich niet meer dan zeven vliegtuigen gelijktijdig in de lucht bevinden waarvan maximaal 4 met verbrandings- of elektromotor. (zweefvliegtuigen uitgerust met een elektromotor worden als zweefvliegtuigen beschouwd)
 • Ieder model dient te voldoen aan de luchtwaardigheidseisen, zoals vermeld in het Basis Veiligheids Reglement van de KNVvL, afdeling modelvliegsport (zie bijlage A). Voor leerlingvliegers geldt dat het model voorzien moet zijn van een keuringssticker van de vereniging. (Keuring van het model is onderdeel van het lesprogramma) 
 • Geluid.

      Het modelvliegtuig moet voldoen aan de geluidsregels zoals die in de wet (Europese regelgeving) zijn vastgelegd. Voor remote bestuurde modellen mag het max. geluidsniveau niet meer bedragen, dan 80dB op 7 meter afstand.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de meting van het modelvliegtuig.

Bij twijfel over het geluidsniveau zal het bestuur opdracht geven tot een meting.

 1. Veiligheid op het veld
 1. Als richtlijn voor de veiligheid op het vliegveld dient het Basis Veiligheids Reglement (Zie bijlage BVM ), alsmede de Regeling Modelvliegtuigen (zie link)
 • Het modelvliegtuig moet tijdens de vlucht steeds binnen het zichtbereik van de bestuurder blijven en mag zich tijdens de vlucht niet verder van de bestuurder verwijderen dan de maximale afstand waarop het nog effectief bestuurd kan worden doch in ieder geval niet verder dan 500 meter. Het modelvliegtuig mag niet hoger vliegen dan 300 meter boven de grond.
 • Landen gaat ten alle tijde voor starten. Alvorens men de landing inzet dient men dit men dit kenbaar te maken door luidkeels ‘landing’ te roepen, nadat men er zich van overtuigd heeft dat er zich geen personen en/of vliegtuigen op de landingsbaan bevinden.
 • Alvorens men een zweefvliegtuig aan de lijn c.q. lier start dient men dit duidelijk kenbaar te maken door luidkeels ‘startlijn’ te roepen, nadat men er zich van overtuigd heeft dat er zich geen personen en/of vliegtuigen in de startbaan bevinden.
 • Ieder model moet minimaal van de volgende registratiekenmerken te worden voorzien: telefoonnummer van de eigenaar en het exploitatienummer (de drone registratie van de RDW), naam, adres, woonplaats kunnen additioneel door de eigenaar aangebracht worden.
 • De bestuurder van een remote bestuurde modelvliegtuig (Unmanned Air Vehicle – UAV) dient minimaal 16 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een, voor het desbetreffend type modelvliegtuig geldend, KNVvL modelvliegbrevet. Zij die geen brevet hebben of jonger dan 16 jaar zijn mogen allen vliegen onder begeleiding van een gebrevetteerd vlieger/instructeur. 
 • De vliegers en toeschouwers dienen zich op te houden op een daartoe aangewezen en omlijnde plaats naast, respectievelijk buiten de start- en landingsbaan. De start- en landingsbaan mag alleen door de vliegers gebruikt worden tijdens de start en landing. De te gebruiken start- en landingsbaan dient vrij te zijn van vliegtuigen, materialen, e.d. Deze dienen te worden geplaatst op een daartoe aangewezen plaats buiten de start- en landingsbaan.
 1. Elke vlieger dient gebruik te maken van een goedgekeurde remote besturing. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de voor de modelvliegsport in Nederland beschikbaar gestelde frequenties. KNVvL | Frequenties Remote besturing
 • Het rood witte lint, het frequentiebord alsmede de windzak en de verbandtrommel zijn opgeslagen in een daarvoor bestemde container. De vlieger die als tweede het veld betreedt, dient als er meer dan twee zenders gebruikt gaan worden, het frequentiebord op te stellen voor direct gebruik en de plaats voor de vliegers te omlijnen. Het gebruik van het frequentiebord c.q. frequentieknijpers is bij meer dan één vlieger die geen gebruik maakt van de 2,4 Ghz band verplicht. De laatste van het veld vertrekkende vlieger is verplicht bovengenoemde hulpmiddelen op te bergen in de container en deze met een sleutel af te sluiten. Ieder lid is in het bezit van een sleutel en draagt mede de verantwoordelijkheid voor bovengenoemde hulpmiddelen. Verbruikte verbandmaterialen dienen aangevuld te worden. (als sleutel kan een deur klink gebruikt worden)
 1. Afval e.d. dient te worden opgeruimd en te worden meegenomen Ieder lid dient erop toe te zien dat het  veld schoon wordt achtergelaten.
 1. Het is verboden om gedurende de Vliegactiviteiten op het vliegveld alcoholische dranken te nuttigen.
 1. Per keer mag 1 auto naar de laad en los plek rijden andere auto’s wachten en worden op de  parkeerplaats  geparkeerd. Na het laden of lossen dient de boom gesloten te worden.

      Als er geen auto aan het laden of lossen is moet de slagboom altijd gesloten zijn! (Let op als er dus een   auto aan het lossen of laden is is dat te herkennen aan de slagboom die open staat.)

 1. De vereniging en haar bestuur zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet goed nakomen van onderhavig reglement door haar leden. Bij overtreding van het reglement is het bestuur gemachtigd de overtreder een tijdelijk vliegverbod op te leggen of de toegang tot het veld te ontzeggen. Het bestuur kan overeenkomstig artikel 7 en 8 van de statuten tot schorsing en beëindiging van het lidmaatschap overgaan.
 1. De leden dragen gezamenlijk de zorg voor een ordelijk verloop van de vliegactiviteiten en naleving van onderhavig reglement.
 1. In al die gevallen waarin onderhavige reglement niet voorziet, of tot interpretatieverschillen leidt, beslist het bestuur. Het bestuur kan een aanvulling toevoegen aan het terreinreglement. Beroep hierop is mogelijk op de eerstvolgende ledenvergadering.
 1. De vereniging en haar bestuur zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen van haar leden en/of toeschouwers tijdens haar bijeenkomsten of vliegactiviteiten.
 1. De vereniging en haar bestuur zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding van persoonlijke eigendommen van haar leden en/of toeschouwers tijdens haar bijeenkomsten of vliegactiviteiten.
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid met betrekking tot lichamelijk letsel aan derden en/of schade aan persoonlijke eigendommen van derden. Hij of zij dient alles in het werk te stellen de toegebrachte schade te herstellen of te vergoeden.

Bijlage A – KNVvL BASIS VEILIGHEIDSREGLEMENT MODELVLIEGSPORT (BVM V2.1)  

De laatste versie kun je vinden in : klik hier