Versie 01 maart 2023

 1. Vereisten, aanmelding en opzegging lidmaatschap
 1. Zij die lid willen worden van de VMVC AeroDynamic  (Veluwse Model Vlieg Club AeroDynamic) dienen dit kenbaar te maken bij het bestuur. Zie: https://www.vmvc-aerodynamic.nl/lid-worden/ Of: Klik hier

De VMVC AeroDynamic  is aangesloten bij de KNVvL volgens het clublidmaatschap. Dit betekent dat alle leden, behoudens de donateurs, automatisch bij de KNVvL als lid worden aangemeld.

 • Een ieder die lid wenst te worden van de VMVC AeroDynamic dient zich bij het secretariaat aan te melden. Daar ontvangt hij een aanmeldingsformulier dat ingevuld en ondertekend, bij de secretaris moet worden ingeleverd.

De secretaris zorgt voor verdere afhandeling (ondermeer aanmelding KNVvL) en houdt het aspirant lid op de hoogte van de voortgang.

Het bestuur beslist over toelating als lid.

 • Ieder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement en het Terrein Reglement. Op verzoek wordt eveneens een exemplaar van de statuten toegezonden. De leden worden geacht de reglementen te kennen.
 • Het bestuur is gemachtigd een ledenstop in te voeren. Beroep hierop is mogelijk op de eerstvolgende ledenvergadering.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient voor 20 november van het lopend jaar bij de secretaris gedaan te worden. De secretaris zal het club lidmaatschap bij de KNVvL opzeggen.
 • Contributie en inschrijfgeld
  • De jaarlijkse contributie wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering bezien of aangepast.
 • Voorlopig zal er geen inschrijfgeld betaald hoeven te worden.  
 • Jeugdleden betalen de helft van die van een volwassen lidmaatschap, ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
 • De contributie dient na ontvangst van het betaalverzoek (e-mail), verzonden door de penningmeester van de VMVC AeroDynamic, binnen 30 dagen te zijn bijgeschreven op de rekening van de VMVC AeroDynamic. Leden die niet tijdig betalen ontvangen eenmalig een herinnering en worden verzocht binnen 7 dagen alsnog te betalen. Van leden die na de herinnering niet binnen de gestelde termijn betaald hebben, zal het lidmaatschap, overeenkomstig artikel 7 uit de statuten, met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse financiële bijdrage over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
 • Verdeling bestuurstaken  Het bestuur bestaat uit 4 leden:
 1. Voorzitter

De taken van de voorzitter omvatten onder meer:

 • het zijn van woordvoerder van het bestuur;
  • het leiden van de bestuursvergaderingen, alsmede van de ledenvergaderingen.
 • Secretaris

De taken van de secretaris omvatten onder meer: 

 • het beheren van de ledenadministratie;
  • het uitschrijven en organiseren van de ledenvergaderingen en clubavonden;
  • het ontvangen, versturen en beheren van alle inkomende respectievelijk alle uitgaande correspondentie.
 • Penningmeester

          De taken van de penningmeester omvatten onder meer:

 

 • het voeren van een financiële administratie;
 • het toezicht houden op het beheer van de geldmiddelen;
 • het innen van contributiegelden.

d) Veldzaken

          De taken van bestuurslid veldzaken omvatten onder meer:

 • het voeren van contact met de Gemeente Nunspeet 
 • het aanspreekpunt voor de gemeente Nunspeet voor de VMVC AeroDynamic
 • kartrekker Commissie veldzaken

Daar er een even aantal bestuursleden is, zal er bij het staken van de stemmen de volgende regel gelden:

 • Bij het staken van de stemmen tellen de dagelijkse bestuursstemmen (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester) dubbel.

Zie voor de samenstelling van het Bestuur het document “Bestuurssamenstelling” op de website

4. Commissies

Voor elk van de volgende commissies kan door het bestuur een verantwoordelijke Kartrekker worden voorgesteld die in de jaarvergadering kan worden benoemd. Deze Kartrekker kan voor de uitvoering van zijn taak, voor zover nodig, naar eigen inzicht laten bijstaan door 1 of meerdere uitvoerende leden van de VMVC AeroDynamic. De Kartrekker zal op regelmatige tijden verantwoording aan het bestuur dienen af te leggen. Commissies zijn:

 • Rond de VMVC
 • Vliegveld
 • Evenementen
 • Communicatie

Zie voor de namen van de Kartrekkers en de uitvoerende leden het document “Commissie samenstelling” op de website